Trong thời gian vừa qua, trường đã đổi mới mạnh mẽ trong chương trình đào tạo thông qua việc tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, cập nhật nhu cầu nhà tuyển dụng, đưa ứng dụng công nghệ số vào các chương trình đào tạo. Đặc biệt, mức độ quốc tế  hóa của các chương trình đào tạo không ngừng tăng lên qua các năm.

SaigonISB lựa chọn “”tư duy toàn cầu, ứng dụng địa phương” ( GLO*CAL=GLOBAL+LOCAL= Think GLOBAL + Act LOCAL) để xây dụng chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo chú trọng cân bằng lý thuyết- thực tiễn, hướng đến đào tạo sinh viên tốt nghiệp đạt các tiêu chí.

Công dân toàn cầu

97,5% tốt nghiệp làm việc tại công ty quốc tế, ngân hàng trong nước và quốc tế…

Trường đã đổi mới mạnh mẽ trong chương trình đào tạo thông qua việc tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, cập nhật nhu cầu nhà tuyển dụng, đưa ứng dụng công nghệ số vào các chương trình đào tạo. Đặc biệt, mức độ quốc tế  hóa của các chương trình đào tạo không ngừng tăng lên qua các năm.

Am hiểu địa phương

SaigonISB-HUB cũng đã tạo lập được mối quan hệ 200 + Ngân hàng & Doanh nghiệp hợp tác toàn diện với nhiều ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp trong và ngoài nước. Các mối quan hệ này tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên kiến tập, thực tập, tuyển dụng, xây dựng quỹ học bổng dành cho sinh viên SaigonISB-HUB, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Chuyển đổi số

Tại HUB bạn sẽ được trải nghiệm các nền tảng học tập, dịch vụ hỗ trợ đào tạo, dịch vụ hỗ trợ hành chính  được từng bước chuyển đổi số như:

  • Cổng thông tin đào tạo (http://online.hub.edu.vn/)
  • Hệ thống giao dịch điện tử E – Student (http://estudent.hub.edu.vn/)
  • Hệ thống học tập trực tuyến HUB – LMS (http://lms.hub.edu.vn/)

Người học của HUB cũng sẽ được hỗ trợ tối đa với các chương trình học bổng, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm; cơ hội khám phá bản thân, phát triển toàn diện thông qua hoạt động Đoàn, Hội và gần 50 Câu lạc bộ; sử dụng tiện ích tại thư viện khang trang, hiện đại và được số hóa; ở tại  ký túc xá trong khuôn viên Trường như những khu căn hộ xinh xắn.

Khai phóng

Khai phóng: SaigonISB-HUB tạo môi trường giáo dục giúp người học tự khai phá tiềm năng của bản thân; lĩnh hội kiến thức chuyên môn sâu của ngành học trên nền tảng kiến thức tổng quát toàn diện; phát triển năng lực trí tuệ và kỹ năng cá nhân; định hình các giá trị sống tích cực hướng tới giáo dục con người tự chủ, sáng tạo, công dân có trách nhiệm.

Liên ngành: SaigonISB-HUB hướng đến đào tạo người học có hiểu biết liên ngành nhằm tránh những thiên kiến trong việc ra quyết định, tăng khả năng kết nối các chuyên gia, mở rộng cơ hội việc làm.

Trải nghiệm: SaigonISB-HUB triển khai mô hình đào tạo “trưởng thành qua trải nghiệm”. Qua trải nghiệm, người học sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về lý thuyết, hình thành tư duy thực tiễn, năng lực thực thi, từ đó thích nghi và cải tạo môi trường.