THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI BÊ-LA-RÚT DIỆN HIỆP ĐỊNH NĂM 2021

Trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Bê-la-rút, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút diện Hiệp định năm 2021 như sau: